Tekst LIEC Communicatie
Foto LIEC

Landelijke Fenomeentafel Ondermijning bundelt krachten partners bij aanpak ondermijning

Betere integrale aanpak van ondermijnende problematiek door gebundelde denkkracht op slimme interventies: dat is het doel van de nieuwe Landelijke Fenomeentafels Ondermijning.

De groeiende ondermijningsaanpak en de ernst van de problematiek vragen om meer en betere verbinding, samenwerking en afstemming. Landelijk opererende partners die ondersteunen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit zien meerwaarde in handelingsperspectief als kennis en expertise geregisseerd en fenomeengericht worden gebundeld. 

De nieuwe fenomeentafels, waar publieke en private experts vanuit respectievelijk handhavings-, toezichts-, opsporingsdiensten en lokaal bestuur en bedrijfsleven en brancheorganisaties good practices en kennis delen, voorzien in deze behoefte. Zo ontstaat er landelijk zicht op en overzicht van deze ook voor andere partners bruikbare kennis en aanpakken. Daarbij worden aan de tafels knelpunten bij verantwoordelijke partijen geadresseerd en innovatieve interventiestrategieën ontwikkeld.

De tafels helpen de partners om regio-overstijgend en met elkaar meer opbrengst en (duurzaam) effect te generen in de aanpak.

Het model dat succesvol wordt gehanteerd bij de integrale aanpak van outlaw motorcycle gangs, ligt hieraan ten grondslag. De Landelijke Fenomeentafels Ondermijning (LFT's) en de coördinatie ervan zijn belegd bij het LIEC.

Na de zomer gaat de eerste LFT van start met het thema 'Ondermijning in de vastgoedketen'. Binnenkort volgt meer informatie op de RIEC-LIEC website.

Meer informatie via info@liec.nl

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022
Foto: Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het handelen van bestuurders en volksvertegenwoordigers ligt onder een vergrootglas. 

Het is van belang dat (kandidaat-)raadsleden zich bewust zijn van risico’s als afpersing en intimidatie. Hier is een rol weggelegd voor burgemeesters en griffiers.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland stelde voor hen een toolbox samen die behulpzaam is om dit thema richting de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te agenderen en op te pakken. De toolbox (een interactieve pdf) bestaat grotendeels uit bestaande producten van overheidspartners. Koppel deze aan de bijgeleverde tijdlijn met ijkmomenten in het proces rondom de verkiezingen.

Ook in de toolbox: handvatten voor politieke partijen voor de integriteitstoetsing van (kandidaat-)raadsleden en het inwerktraject van de nieuwe raad.

Deze handige toolbox is te vinden op het Kennisplatform Ondermijning.

Barrièremodel arbeidsuitbuiting door malafide uitzendbureaus

Arbeidsuitbuiting kan onderdeel uitmaken van de werkwijze van malafide uitzendbureaus. Echter blijkt deze vorm van ondermijnende criminaliteit in de praktijk complex om aan te pakken.

Het RIEC Den Haag heeft daarom in samenwerking met de politie, het Openbaar ministerie, Inspectie SZW, de Belastingdienst en verschillende gemeenten een barrièremodel ontwikkeld om alle onderdelen te ontrafelen. Zo zet het barrièremodel het bedrijfsproces van malafide uitzendbureaus op het gebied van arbeidsuitbuiting uiteen in processtappen. Bij iedere processtap zijn vervolgens indicatoren van arbeidsuitbuiting of malafide uitzendbureaus weergegeven. Daarnaast biedt een opsomming van interventies betrokken partijen handvatten voor de aanpak van het fenomeen. 

Het barrièremodel is (na inloggen) te vinden op het Kennisplatform Ondermijning.