Foto UWV en Henriette Guest

Satudarah

Satudarah MC verboden

De civiele rechter in Den Haag bepaalde op maandag 18 juni 2018 dat Satudarah Motorcycle Club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. De rechter kwam tot dit oordeel in een civiele procedure, nadat het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) op 29 september 2017 een verzoekschrift indiende. Onder het verbod vallen de chapters van Satudarah, de supportclubs Saudarah en Supportcrew 999.

Het OM schetste op 8 mei 2018 in de rechtbank een uitgebreid overzicht van honderden aan de Satudarah MC te relateren misdrijven. Die lopen uiteen van mishandeling, drugshandel, intimidatie en afpersing tot bedreiging, schietpartijen en wapengeweld. De club legt bovendien op intimiderende wijze haar wil en beperkingen op aan kleinere motorclubs. De Satudarah MC is daarnaast verwikkeld in een permanente, gewelddadige territoriumstrijd met andere motorclubs. Volgens het OM kan onze rechtsstaat geen groeperingen tolereren die geweld en andere ernstige criminaliteit plegen, uitlokken en belonen.

Het civiel verbod is direct van kracht. De verdediging kan beroep aantekenen tegen de uitspraak. In dat geval is de uitspraak pas definitief (onherroepelijk) nadat een hogere rechter uitspraak heeft gedaan. Eventueel kan dan door Satudarah nog cassatie worden ingesteld. Burgemeesters kunnen dit verbod in de praktijk al wel als aanvullende motivatie gebruiken bij bijvoorbeeld het intrekken of weigeren van vergunningen van (leden van) Satudarah MC. Strafrechtelijke handhaving door de politie is pas mogelijk als de uitspraak onherroepelijk is.

Bron: Openbaar Ministerie, Landelijk Parket

OMG Voortgangsrapportage 2017
Benieuwd naar de volledige Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)? Deze vindt u op RIEC.nl.

OMG Voortgangsrapportage

Op 13 juni 2018 werd de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) aangeboden aan de Tweede Kamer. De Voortgangsrapportage 2017 laat zien dat OMG’s zich steeds minder in de publieke ruimte laten zien. Daarnaast vlakt de groei van het aantal leden af. OMG’s blijven zich echter gewelddadig opstellen. Enerzijds naar hun eigen leden, die regelmatig worden geïntimideerd en met grof geweld afgeperst. Anderzijds waren functionarissen van lokale overheden en journalisten in 2017 het doelwit van bedreigingen en intimidatie, waar vermoedelijk OMG’s bij betrokken waren.

De successen die in 2017 werden geboekt nemen de ernst, aard en de omvang van OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg, maar voeren de druk op de OMG’s wel op. Het blijft daarom volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid “van groot belang om de integrale aanpak voort te blijven zetten en als één overheid op te blijven treden tegen criminele motorbendes”.

Bron: LIEC

UWV in RIEC-LIEC-convenant

Op 19 maart 2018 zette Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn handtekening onder de toetreding tot het RIEC-LIEC-convenant.

Ondertekening RIEC-LIEC convenant
Fred Paling (rechts), voorzitter Raad van Bestuur UWV en Peter Lindenburg (links), directeur Handhaving UWV

De toetreding helpt volgens Leo den Ouden, liasonmanager Handhaving bij UWV, alle convenantpartners in de strijd tegen ondermijning. “Het UWV maakt stappen in de goede richting door te professionaliseren in de aanpak van ondermijning. Nu kunnen we een waardevolle rol vervullen binnen de integrale samenwerking in RIEC-verband. Informatie van het UWV kan convenantpartners een puzzelstukje bieden dat helpt in onderzoeken. Wij willen graag meewerken aan één georganiseerde overheid die georganiseerde ondermijnende criminaliteit bestrijdt.”

"Overheidspartners beschikken over informatie die voor ons erg belangrijk is bij de aanpak van ondermijning en andersom”, zo vertelt Leo. “Voor de toetreding was het echter niet mogelijk om die informatie legaal te delen. En juist de casusinformatie van overheidspartners is voor het UWV noodzakelijk om concrete onderzoeken in te stellen. Bijvoorbeeld als de houding, het gedrag of de activiteiten van een persoon niet passen bij de vastgestelde arbeidsongeschiktheid. Dan is er sprake van gezondheidsfraude. Wij kunnen dan actie ondernemen door de uitkering te beëindigen of aan te passen.”

Bron: LIEC

Netwerk Weerbaar Bestuur van start

Op 5 april 2018 ondertekenden alle partners uit het veld een intentieverklaring, waarmee het Netwerk Weerbaar Bestuur officieel van start ging. Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een noodzakelijk netwerk: “Ik vind het onacceptabel als burgemeesters, raadsleden en wethouders te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden.”

"Het bedreigen of intimideren van een burgemeester, raadslid of wethouder is onacceptabel"

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om ambtenaren te ondersteunen bij het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar cijfers uit de - nog te verschijnen - Monitor Agressie en Geweld 2018 laten zien dat het nog niet goed genoeg is. Afgelopen jaar werden er iets meer bestuurders slachtoffer van agressie en geweld ten opzichte van 2015. Ook waren zij vaker getuige van incidenten zoals verbale agressie, bedreigingen en intimidatie van collega’s.

Momenteel werkt het Netwerk Weerbaar Bestuur aan nieuwe trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit. Daarnaast zorgt het voor heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren. Door de brede samenwerking kunnen partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde beter benutten. Bijvoorbeeld door bij te springen als zich een incident of calamiteit voordoet.

Bron: rijksoverheid.nl

Netwerk Weerbaar Bestuur van start
Ondertekening intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur

Euregionaal kenniscentrum ondermijning

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, zijn Belgische collega van Binnenlandse Zaken minister Jambon en minister Reul van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen tekenden op donderdag 17 mei in Maastricht een intentieverklaring voor het opzetten van een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum. Hierbij waren honderd deelnemers aanwezig die betrokken zijn bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in België, Duitsland en Nederland.

“Criminelen mogen zich niet ongestoord van het ene naar het andere land kunnen verplaatsen"

Het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum moet zorgen voor betere samenwerking en snellere informatie-uitwisseling op voornamelijk bestuurlijk niveau tussen België, Noordrijn-Westfalen en Nederland. “Het Ontwikkel- en Expertisecentrum helpt voorkomen dat criminelen voor wie het in het ene land ‘te heet onder de voeten is geworden’, in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten”, aldus minister Grapperhaus.

Het nieuwe centrum is een aanvulling op de bestaande samenwerking. Het lokale bestuur uit alle drie de landen trekt onderling en met andere (overheids)partners integraal op. Zo worden bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen gecombineerd om grensoverschrijdende ondermijning zo effectief mogelijk aan te pakken.

Bron: RIEC Limburg